Avalon beruházás - jogi anomáliák

PANTA RHEI

Minden változik, avagy:

Hogyan lesz Tata a Vizek Városából a Szállodák Városa

I.          rész

In medias res FIGYELMEZTETÉS:

Csak akkor kezdjen bele ezen írásunk olvasásába, ha valóban érdekli a téma, van ideje rá, és meg akarja érteni. Mert ennek az ügynek az egyik legnagyobb problémája, hogy annak jogi összetettsége és szövevényessége miatt könnyű érthetetlenné tenni….

Készült Tata Város Polgármesterének a járványügyi veszélyhelyzetben kihirdetett 29/2020. (IV.08. ) sz. határozatával kapcsolatosan a rendeltetésszerű joggyakorlás kérdésének vizsgálatához

Kérdés:

A 29/2020. (IV.08.) sz. polgármesteri határozat tartalma és a veszélyhelyzetet szabályozó jogszabályok céljának összevetésével a polgármester a határozat meghozatalakor jogszerűen élt-e veszélyhelyzeti jogkörével, és a határozata megfelel-e a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének.

Válasz:

A kérdésre jogilag legitim választ kizárólag a bíróság jogerős döntése adhatna, azonban a vonatkozó jogszabályok alapján a kérdéses határozat meghozatalának szükségessége, célszerűsége, jogszabályokkal való összhangja, megalapozottsága vizsgálható, arról jogi szakmai vélemény adható. Ez a jogi szakmai vélemény semmilyen kötőerővel nem bír, azt sem bíróság, sem hatóság nem hagyta jóvá, kizárólag a vonatkozó jogszabályok alapján készült.

 

Előzmény:

  1. A tények:

A Kormány a világméretű COVID-19 vírusjárvány miatt , az Alaptörvényben biztosított jogával élve különleges jogrendet léptetett hatályba, veszélyhelyzetet hirdetett ki:

 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről *

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében,

a 2. és 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet kihirdetése

1. § A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

2-3. § *

2. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba. / MK  2020. III.11. /

/A veszélyhelyzet kihirdetésekor a járványügyi szakemberek előzetes becslése szerint a veszélyhelyzet feloldására július körüli időpontot jelöltek meg, álláspontjuk szerint a járvány erőteljes lefolyása előzetesen addigra volt várható. Ezt megerősítették az európai szakemberek, és a hírportálok is.

pl.: https://atlo.team/koronamonitor/, https://koronavirus.gov.hu , https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

A website-ok többsége napi-heti frissítésű, így jelenleg azok az aktuális adatokat tartalmazzák./

  1. Intézkedések a polgármester részéről:

Ezt követően Tata Város Polgármestere a 25/2020. ( IV. 8.) sz. határozatával a veszélyhelyzetre hivatkozva magához vonta a helyi képviselő testület jogkörét:

1

 

Erre jogszabályi felhatalmazása volt, eljárása az adott helyzetben teljesen jogszerű, sőt szükségszerű volt.

Ezen átvett jogkörében a kihirdetett veszélyhelyzetben az egyszemélyi döntési kompetenciájára  hivatkozva az alábbi határozatot hozta meg, még ugyanazon a napon:

2

A határozat az AVALON beruházás helyszínét ún. „kiemelt fejlesztési helyszínné„ nyilvánítja.

 

A határozatban egyetlen jogszabályi hely megjelölés szerepel az eljárásjogi jogosultságon kívül:

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről  az alábbiakban rendelkezik:

1. § *  E rendelet hatálya

a) a településfejlesztési koncepcióra (a továbbiakban: koncepció),

b) az integrált településfejlesztési stratégiára (a továbbiakban: stratégia),

c) a településrendezési eszközökre,

d) a településképi követelményekre és azok megalapozását szolgáló településképi arculati kézikönyvre (a továbbiakban: kézikönyv), a településképi véleményezési eljárásra, a településképi bejelentési eljárásra, a településképi kötelezési eljárásra és a közterület-alakításra (a továbbiakban együtt: egyes településrendezési sajátos jogintézmények),

e) a településkép-védelmi tájékoztatásra és szakmai konzultációra, továbbá

f) az a)-c) pontban foglaltak, valamint a településképi rendelet és a kézikönyv elkészítésének, egyeztetésének, elfogadásának és módosításának rendjére

terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

4a. *  kiemelt fejlesztési terület: egy adott fejlesztés megvalósítása céljából, képviselő-testületi döntésben változásra kijelölt terület;

A kérdéses polgármesteri határozat erről a fogalomról szól az AVALON beruházás kapcsán, azaz a képviselő testület helyett, és jogkörében eljárva jelölte ki változásra a területet, ahol az AVALON CENTER Kft tervezi a luxusszálloda beruházását.

A határozat tartalma nem szorul magyarázatra, azonban az igen, hogy 2020. 04. 08.-n

-     hogyan, milyen konkrét adatokkal alátámaszthatóan van összefüggésben a határozat tartalma a járványügyi veszélyhelyzettel

  • a veszélyhelyzetben érvényesülő különleges jogrendben azonosíthatóan konkrét indokokkal miért volt szükséges és halaszthatatlanul sürgős ennek a határozatnak a meghozatala a polgármester részéről,
  • mi az a konkrét jogi vagy gazdasági indok, ami miatt ezzel a döntéssel nem lehetett várni addig, amíg a különleges jogrendet el nem törlik.
  • milyen módon változtatja meg ez a döntés a tervezett, a járványügyi veszélyhelyzetben nyilvánvalóan kiemelten fontos döntést igénylő luxusberuházásra vonatkozó hatósági - építési eljárásokat

E körben szakmailag megalapozott döntés esetében általános hivatkozások azért nem fogadhatóak el, mert a döntés is konkrét.

A KEM Kormányhivatal Kormánymegbízottja a MOMENTUM Tatai Alapszervezetének Elnöksége által a polgármester kérdéses határozatával szemben benyújtott törvényességi panaszt megvizsgálta, majd a 2020. 05. 29-n kelt KE/3/337-2/2020 sz. levele a 2011. évi CXXVIII. Tv. rendelkezéseire hivatkozva a panaszt alaptalannak minősítette, és megállapította, hogy a panaszolt határozattal szemben törvényességi felügyeleti intézkedés nem indokolt, mert álláspontja szerint a polgármester a veszélyhelyzetben jogosult eljárni a képviselő testület jogkörében, ennek jogalapjául a Törvény 46.§. /4/ bekezdését jelölte meg.

Megállapítható, hogy a panasz nem a veszélyhelyzeti „jogkörelvonással” szemben, azaz nem a 25/2020. (IV.08.) sz. polgármesteri határozattal szemben lett benyújtva, hanem az azon alapuló 29. sz. határozattal szemben. Ezen határozat meghozatalának jogszerűségét azonban nem csupán eljárásjogi, / hozhat-e határozatot a képviselő testület jogkörében eljárva /  hanem anyagi jogi szempontból / azaz hogy a határozat tartalma szerint egyezik-e a veszélyhelyzeti jogszabályok céljával /  is vizsgálni kell ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás tisztázható legyen.

Erre vonatkozó megállapítást a Kormánymegbízott tájékoztatása nem tartalmaz, azt a tájékoztató levélből megállapíthatóan nem is vizsgálta, illetőleg a polgármester panaszolt döntésnek a szükségességét és arányosságát vizsgálva a szükségesség fogalmát úgy értelmezi, hogy a döntés egy a „városban tervezett turisztikai fejlesztési kezdeményezés esetleges megvalósításához szükséges előkésztő munkáról dönt.

A jogszabályok magyar nyelvi és a logika szerinti értelmezése alapján:

Egy adott veszélyhelyzetben meghozott döntés szükségessége, illetőleg a döntés tartalma szerinti„ a városban tervezett turisztikai fejlesztési kezdeményezés esetleges megvalósításához szükséges előkésztő munkáról „ tekintetében a szükségesség két különböző szükségletet jelöl.

Míg a döntés szükségessége tekintetében az a kérdés, hogy az adott veszélyhelyzetebn helyzetben szükséges-e azt a döntést meghozni, a határozat tartalmának kérdésében és aszerint a szükségesség fogalma egy feltételt jelöl egy adott beruházáshoz, azaz a beruházás megvalósításához szükséges az előkészítő munka. A két szükségesség nem ugyanazt jelenti.

 

 

  1. A jogszabályok

 

A kérdéses határozat meghozatalakor hatályban lévő jogszabályok, és azok alkalmazása:

 

A veszélyhelyzetre vonatkozó jogszabályok:

 

Magyarország Alaptörvénye

(2011. április 25.)

A KÜLÖNLEGES JOGREND

A veszélyhelyzet

53. cikk *  

(1) A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be.

(2) A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

(3) A Kormány (2) bekezdés szerinti rendelete tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha a Kormány - az Országgyűlés felhatalmazása alapján - a rendelet hatályát meghosszabbítja.

(4) A Kormány rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti.

 

A különleges jogrendre vonatkozó közös szabályok

54. cikk *  

(1) Különleges jogrendben az alapvető jogok gyakorlása - a II. és a III. cikkben, valamint a XXVIII. cikk (2)-(6) bekezdésében megállapított alapvető jogok kivételével - felfüggeszthető vagy az I. cikk (3) bekezdése szerinti mértéken túl korlátozható.

(2) Különleges jogrendben az Alaptörvény alkalmazása nem függeszthető fel, az Alkotmánybíróság működése nem korlátozható.

(3) A különleges jogrendet a különleges jogrend bevezetésére jogosult szerv megszünteti, ha kihirdetésének feltételei már nem állnak fenn.

(4) A különleges jogrendben alkalmazandó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. *

/ 2011. évi CXVIII. Tv. – honvédelem /

 

Indoklás az Alaptörvény  48-54. cikkhez

A minősített időszaki helyzetek, a különleges jogrend Alaptörvényben való szabályozásának indoka az, hogy e rendelkezések magától az Alaptörvénytől engednek eltérést: a különleges jogrendben felfüggeszthetők vagy korlátozhatók az alkotmányosság klasszikus alapelvei. Ennek megfelelően ilyen időszakokban korlátozni lehet az emberi jogokat, a nyilvánosságot, illetve az államszervezet működésének szabályaitól, a hatalommegosztás elvétől kell eltérést engedni. Az Alaptörvényben rögzített elvektől, a demokrácia legfontosabb intézményeitől való eltérést az Alaptörvényen kívül más jogszabály nem rendezheti. Célja, hogy a különleges jogrendre vonatkozó szabályokat áttekinthetően és egységesen, egy fejezetben állapítsa meg, az Alaptörvényben való szabályozást a lehetőségekhez képest a legrövidebben, ugyanakkor az alkotmányosság minimumát biztosítva határozza meg.

A különleges jogrendben alkalmazandó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.”

Ennek alapján a veszélyhelyzet kihirdetésének alkotmányos célja az élet és vagyonvédelem és a következmények elhárítása. Minden más jogszabályt ezen alkotmányos elvvel összhangban kell értelmezni, más értelmezés alkotmányellenes.

A Kormányhivatal által a panaszt elutasító levélben hivatkozott jogszabály teljes összefüggésében:

 

2011. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról *

1. Általános szabályok

1. § (1) A katasztrófavédelem nemzeti ügy. A védekezés egységes irányítása állami feladat.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E törvény alkalmazásában:

5. Katasztrófa:

- a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetve e helyzet kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit, és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli.

Nem tudni, hogyan azonosítható ez a helyzet egy tervezett, ötlet szinten lévő luxusberuházással kapcsolatosan, amikor azzal kapcsolatban a köztudomás szerint semmilyen emberi élet, egészség, vagyontárgy nincs veszélyben, anélkül nem károsodik semmi.  Ennek alapján jogilag értelmezhetetlen a polgármester veszélyhelyzeti sürgősségi határozata az AVALON beruházás kapcsán.

7. Katasztrófa károsító hatása által érintett terület: az a terület, ahol a természeti vagy civilizációs katasztrófa következményeinek elhárítása (helyreállítás) érdekében kormányzati intézkedés szükséges.

Ez semmilyen szövegértelmezésben nem lehet indok egy helyi terület átminősítésére egy luxusberuházás céljára.

8. Katasztrófavédelem: a különböző katasztrófák elleni védekezésben azon tervezési, szervezési, összehangolási, végrehajtási, irányítási, létesítési, működtetési, tájékoztatási, riasztási, adatközlési és ellenőrzési tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófa kialakulásának megelőzését, közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző okok megszüntetését, a károsító hatásuk csökkentését, a lakosság élet- és anyagi javainak védelmét, az alapvető életfeltételek biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgálják.

Nem állapítható meg, hogy melyik, a fenti törvényi felsorolásban meghatározott érdek és cél az AVALON beruházásról szóló döntés alapja.

9. Katasztrófaveszély: olyan folyamat vagy állapot, amelynek következményeként okszerűen lehet számolni a katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével, és amely ezáltal veszélyezteti az emberi egészséget, környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot.

Nem állapítható meg, hogyan hozható ez összefüggésbe az AVALON beruházással.

16. Megelőzés: minden olyan tevékenység vagy előírás alkalmazása, amely a katasztrófát előidéző okokat megszünteti vagy minimálisra csökkenti, a károsító hatás valószínűségét a lehető legkisebbre korlátozza.

A törvény fogalom magyarázatai alapján az AVALON beruházással kapcsolatos minden, a veszélyhelyzetben erre hivatkozva hozott polgármesteri határozat sérti az Alaptörvény veszélyhelyzeti rendelkezéseinek értelmezését, az a polgármester részéről a jogszabályok alapján ebben az összefüggésben nem rendeltetésszerű joggyakorlásnak minősül. Ennek a véleménynek az indoka maga a jogszabályi előírások célja.

3. A törvény hatálya

4. § (1) E törvényt kell alkalmazni Magyarország területén katasztrófa megelőzése érdekében, Magyarország területén végzett katasztrófaveszélyes tevékenységre, veszélyhelyzetben, katasztrófaveszély esetén, továbbá akkor, ha a katasztrófa károsító hatása ellen Magyarország területén védekezés szükséges (beleértve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezést is).

A törvény egyértelműen kimondja, hogy ezt a törvényt – azonban a jogértelmezési szakmai szempontok és metodika szerint annak minden rendelkezését, teljes szövegösszefüggésében – kell veszélyhelyzetben alkalmazni. A veszélyhelyzet soha, sehol nem kapcsolódik egy a tárgybani luxusberuházás érdekében hozott gyors döntéshez, ezt semmilyen jogértelmezéssel nem lehet megmagyarázni.

11. A polgármester feladatai

15. § (1) A polgármester (a fővárosban a főpolgármester) az illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés és a védekezés feladatait. E feladatok végrehajtására - a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve egyetértésével - közfoglalkoztatási támogatást igényelhet az erre a célra létrehozott költségvetési előirányzat terhére, a külön jogszabályban meghatározottak szerint.  

(2) A polgármester a felkészülés keretében:

a) felelős a települési (a fővárosban kerületi) veszélyelhárítási tervek elkészítéséért, valamint a helyi lehetőségek figyelembevételével a védekezés feltételeinek a biztosításáért,

hogyan és milyen összefüggése van a polgármester ezen jogkörének az AVALON beruházással kapcsolatban hozott döntésével?

b) irányítja a védekezésre való felkészítést,

hogyan és milyen összefüggése van a polgármester ezen jogkörének az AVALON beruházással kapcsolatban hozott döntésével?

c) gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört, amit jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe,

hogyan és milyen összefüggése van a polgármester ezen jogkörének az AVALON beruházással kapcsolatban hozott döntésével?

d) a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a területi, települési, kerületi és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be,

hogyan és milyen összefüggése van a polgármester ezen jogkörének az AVALON beruházással kapcsolatban hozott döntésével?

e) felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet megalakításáért,

hogyan és milyen összefüggése van a polgármester ezen jogkörének az AVALON beruházással kapcsolatban hozott döntésével?

f) gondoskodik az illetékességi területen élő vagy tartózkodó személyek részére a katasztrófaveszélyekről szóló, a magatartási szabályokat is tartalmazó tájékoztatásról,

hogyan és milyen összefüggése van a polgármester ezen jogkörének az AVALON beruházással kapcsolatban hozott döntésével?

g) a gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek biztosítását,

hogyan és milyen összefüggése van a polgármester ezen jogkörének az AVALON beruházással kapcsolatban hozott döntésével?

h) biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő, rendelkezésre bocsátott technikai berendezések működtetését,

hogyan és milyen összefüggése van a polgármester ezen jogkörének az AVALON beruházással kapcsolatban hozott döntésével?

i) részt vesz a feladatainak ellátása érdekében, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által szervezett felkészítéseken,

hogyan és milyen összefüggése van a polgármester ezen jogkörének az AVALON beruházással kapcsolatban hozott döntésével?

j) kijelöli a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladataiban közreműködő közbiztonsági referenst.

hogyan és milyen összefüggése van a polgármester ezen jogkörének az AVALON beruházással kapcsolatban hozott döntésével?

(3) A főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke szervezi és irányítja a fővárosi és a megyei önkormányzat közfeladataihoz kapcsolódó katasztrófavédelmi tevékenységet.

16. § A polgármester a településen a védekezés során:

a) a 46. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet,

hogyan és milyen összefüggése van a polgármester ezen jogkörének az AVALON beruházással kapcsolatban hozott döntésével?

b) halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket, és erről haladéktalanul értesíti a település szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjét és a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét,

hogyan és milyen összefüggése van a polgármester ezen jogkörének az AVALON beruházással kapcsolatban hozott döntésével?

c) a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a katasztrófavédelem érdekében határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi,

hogyan és milyen összefüggése van a polgármester ezen jogkörének az AVALON beruházással kapcsolatban hozott döntésével?

d) szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, befogadását és visszatelepítését,

hogyan és milyen összefüggése van a polgármester ezen jogkörének az AVALON beruházással kapcsolatban hozott döntésével?

e) szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi javakkal történő ellátását,

hogyan és milyen összefüggése van a polgármester ezen jogkörének az AVALON beruházással kapcsolatban hozott döntésével?

f) a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján - vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával - elrendeli a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazását,

hogyan és milyen összefüggése van a polgármester ezen jogkörének az AVALON beruházással kapcsolatban hozott döntésével?

g) együttműködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe bevont más szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában.

hogyan és milyen összefüggése van a polgármester ezen jogkörének az AVALON beruházással kapcsolatban hozott döntésével?

A köztudomás és jogi szakmai indokok szerint a fenti feladatkörök egyike sem azonosítható az AVALON luxusberuházást érintő polgármesteri döntés veszélyhelyzeti eljárásjogi jogalapjával.

A Kormányhivatal panaszt elutasító levelében hivatkozott 2011. évi CXXVIII. törvény további rendelkezései:

14. Egyéb rendelkezések

19. § (1) *  A polgármester, a főpolgármester, a helyi védelmi bizottság elnöke, a fővárosi és megyei védelmi bizottság elnöke a katasztrófavédelmi feladatoknak e törvényben meghatározott irányítása és végrehajtása során államigazgatási jogkörben jár el. Az elsőfokú államigazgatási hatósági eljárásban hozott határozataik ellen fellebbezésnek van helye.

(2) A főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke, a polgármester a katasztrófavédelmi feladatait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv közreműködésével látja el.

 

V. FEJEZET

A KATASZTRÓFAVESZÉLY ÉS A VESZÉLYHELYZET

20. A veszélyhelyzet

44. § A veszélyhelyzet az Alaptörvény 53. Cikkében meghatározott olyan helyzet, amelyet különösen a következő események válthatnak ki: 

a) elemi csapások, természeti eredetű veszélyek, különösen:

aa) árvízvédekezés során, ha az előrejelzések szerint az áradó víz az addig észlelt legmagasabb vízállást megközelíti és további jelentős áradás várható, vagy elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett, vagy töltésszakadás veszélye fenyeget, *

ab) belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet és a veszélyeztetés olyan mértékű, hogy a kár megelőzése, az újabb elöntések elhárítása meghaladja az erre rendelt szervezetek védekezési lehetőségeit,

ac) több napon keresztül tartó kiterjedő, folyamatos, intenzív, megmaradó hóesés vagy hófúvás,

ad) más szélsőséges időjárás következtében az emberek életét, anyagi javait a lakosság alapvető ellátását veszélyeztető helyzet következik be,

ae) földtani veszélyforrások.

b) ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek, különösen:

ba) a veszélyes anyagokkal és hulladékokkal történő tevékenység során a szabadba kerülő anyag az emberi életet, egészséget, továbbá a környezetet tömeges méretekben és súlyosan veszélyezteti,

bb) nem tervezett radioaktív kiszóródás és egyéb sugárterhelés, amely a biztonságot kedvezőtlenül befolyásolja és a lakosság nem tervezett sugárterhelését idézi elő.

c) egyéb eredetű veszélyek, különösen:

ca) tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány,

cb) ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni és felszín alatti vizek haváriaszerű szennyezése,

cc) bármely okból létrejövő olyan mértékű légszennyezettség, amely a külön jogszabályban meghatározott riasztási küszöbértéket meghaladja,

cd) a kritikus infrastruktúrák olyan mértékű működési zavara, melynek következtében a lakosság alapvető ellátása több napon keresztül, vagy több megyét érintően akadályozott.

22. A veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályok

46. § (1) Amennyiben a veszélyhelyzet több megyét érint, vagy ha a katasztrófa elhárítása érdekében ez szükséges, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter - legfeljebb a veszélyhelyzet fennállásáig - miniszteri biztost nevezhet ki.

(2) A miniszteri biztos feladata az érintett területen a védekezési feladatok összehangolása. A miniszteri biztos a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét utasíthatja.

(3) Veszélyhelyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását - helyszínre érkezésétől - a polgármestertől a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője által kijelölt személy veszi át.

(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. *

(5) Veszélyhelyzetben az önkéntes mentőszervezetek védekezésbe történő bevonását a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője rendeli el.

24. Veszélyhelyzetben a Kormány rendeleti felhatalmazása alapján alkalmazható rendkívüli intézkedések

49. § (1) Veszélyhelyzetben a közúti, vasúti, vízi és légijárművek forgalma a nap meghatározott tartamára, vagy meghatározott területére (útvonalra) korlátozható, illetve az ország egész területén vagy meghatározott részén ideiglenesen megtiltható. A légijárművek forgalmának korlátozása vagy megtiltása során a légiközlekedésről szóló törvény és a magyar légtér igénybevételéről szóló jogszabály rendelkezéseire figyelemmel kell eljárni.

Nem azonosítható, hogy hogyan és milyen okból ad jogalapot ez a rendelkezés a polgármesternek a 46.§. /4/ bek-szerinti jogkörében eljárva  az AVALON luxusberuházással kapcsolatban hozott döntésére

(2) Veszélyhelyzetben korlátozni lehet a lakosság utcán vagy más nyilvános helyen való tartózkodását. A korlátozást és időtartamát a rádió, a televízió, a sajtó és hirdetmény útján, valamint a helyben szokásos módon a lakosság tudomására kell hozni.

- hogyan és milyen okból ad jogalapot ez a rendelkezés a polgármesternek a 46.§. /4/ bek-szerinti jogkörében eljárva  az AVALON beruházással kapcsolatban hozott döntésére?

(3) Veszélyhelyzetben elrendelhető, hogy közterületen rendezvény, nyilvános gyűlés megtartását a rendőrség a védelmi érdekek sérelme esetén megtiltsa.

- hogyan és milyen okból ad jogalapot ez a rendelkezés a polgármesternek a 46.§. /4/ bek-szerinti jogkörében eljárva  az AVALON beruházással kapcsolatban hozott döntésére?

(4) Veszélyhelyzetben elrendelhető, hogy az ország meghatározott területét a lakosságnak a szükséges időtartamra el kell hagynia (a továbbiakban: kitelepítés), egyben kijelölhető a lakosság új tartózkodási helye. A lakosság elszállításáról a polgármester a hivatásos katasztrófavédelmi szerv közreműködésével gondoskodik.

- hogyan és milyen okból ad jogalapot ez a rendelkezés a polgármesternek a 46.§. /4/ bek-szerinti jogkörében eljárva  az AVALON beruházással kapcsolatban hozott döntésére?

(5) A kitelepítés és kimenekítés során a kötelezés ellenére lakóhelyén maradó személlyel szemben az intézkedés foganatosítására jogosult rendvédelmi szerv jár el.

(6) Veszélyhelyzetben elrendelhető:

a) az ország meghatározott területére történő belépés, az ott-tartózkodás korlátozása, illetve engedélyhez kötése,

b) hogy az ország meghatározott területére utazni, azon átutazni vagy onnan kiutazni csak engedéllyel szabad,

c) hogy az ország meghatározott területéről történő kilépés csak a mentesítést követően engedélyezhető.

(7) Veszélyhelyzetben elrendelhető a vasúti, közúti, vízi, légi szállítások biztosítása érdekében a javítókapacitások, valamint az állomások, kikötők, repülőterek, raktárak igénybevétele vagy használatának korlátozása.

(8) *  Veszélyhelyzetben a védekezési munkák helyszínén megtiltható a szeszes italok fogyasztása, árusítása, tárolása.

50. § (1) A veszélyeztetett területekről a nemzetgazdasági és más szempontból fontos vagyontárgyak elszállítását biztonságba helyezésük érdekében el lehet rendelni (kiürítés).

(2) A vagyontárgyak elszállítását:

a) katasztrófavédelmi indokból a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter,

b) a központi irányító szervekkel való összeköttetés megszakadása esetén a fővárosi, megyei védelmi bizottság elnökének jogköreit gyakorló személy

rendelheti el.

(3) A befogadási területeket és az elszállítási irányokat (útvonalakat) a (2) bekezdésben megjelölt elrendelő határozza meg.

51. § (1) Veszélyhelyzetben elrendelhető az ideiglenes polgári védelmi szolgálat ellátása.

(2) Veszélyhelyzetben élet- és vagyonmentés érdekében elrendelhető a mentésre alkalmas bármely jármű, műszaki eszköz és földmunkagép igénybevétele.

(3) A veszélyhelyzet elhárításához szükséges mértékben - kártalanítás mellett - elrendelhető az ingatlan igénybevétele, illetve az építmény részleges vagy teljes bontása, amennyiben az a veszély elhárítása vagy további veszély megelőzése érdekében feltétlenül szükséges.

(4) *  Veszélyhelyzetben egyedi határozatban határozhatja meg *

a) az oktatásért felelős miniszter a köznevelési intézmények működésével, működtetésével, a nevelési év, tanítási év megszervezésével,

b) a szakképzésért felelős miniszter a szakképző intézmények működésével, működtetésével, a tanítási év megszervezésével

kapcsolatos feladatokat. Az oktatásért felelős miniszter, illetve a szakképzésért felelős miniszter elrendelheti a határozat azonnali végrehajtását. A határozat közlése távközlési eszköz útján is történhet.

- hogyan és milyen okból adnak jogalapot ezek a teendők vagy feladatok a polgármesternek a 46.§. /4/ bek-szerinti jogkörében eljárva  az AVALON beruházással kapcsolatban hozott döntésére?

A 2011. évi CXXVIII. Tv. rendelkezéseinek a törvény céljának figyelembe vételével alkalmazott szövegegységes, a jogszabály belső logikai összefüggésein alapuló, és mindenek előtt az alkotmányos célt szolgáló jogszabályértelmezése  egyértelművé teszi, hogy a veszélyhelyzetben a rendkívüli jogrend során a polgármestereknek kivételesen biztosított egyszemélyű döntés lehetősége a jogszabály céljának érdekében elvégzendő feladatok egyszerűsítése, gyorsítása érdekében használható, nem pedig más, a veszélyhelyzetben irreleváns, elhalasztható feladatok, döntések meghozatalára adott jogszabályi lehetőség. 

Ezek alapján Tata Város Polgármesterének 29/2020. /IV.08./ sz. határozatával kapcsolatban megkérdőjelezhető a rendeltetésszerű joggyakorlás, amelyet a Kormányhivatalnak vizsgálnia kellett volna, de ezt feltehetőleg a téves jogértelmezés miatt nem tette meg, így a lakossági panaszt irreleváns jogszabályi hivatkozással elutasította.

A 2011. évi CLXXXIX. Tv. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

9. § Az e törvényben meghatározott jogokat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni.

Vö.: Alaptörvény vészhelyzeti szabályaival

A képviselő-testület

41. § (1) *  A helyi önkormányzat jogi személy, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A képviselő-testületet a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester képviseli. 

(4) A képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.

42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:

1. a rendeletalkotás;

2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;

3. a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása;

4. *  a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása;

5. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;

6. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;

7. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;

8. közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása;

9. eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;

10. a bíróságok ülnökeinek megválasztása;

11. állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti;

12. a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés;

13. az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén;

14. a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása;

15. területszervezési kezdeményezés;

16. *  a helyi önkormányzati vagyon tulajdonjogának a 108. § szerinti ingyenes átruházására vagy nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átvételére vonatkozó döntés;

17. *  amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.

48. § (1) A képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza. 

Ebből a szempontból a 2011. évi CLXXXIX. Tv. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései nem a veszélyhelyzeti speciális eljárási rendet szabályozzák, ugyanakkor a Kormányhivatal feladatává teszi az önkormányzati döntések bármely jogrendben történő törvényességi szempontú vizsgálatot, ezen kötelezettsége alól nem mentesül a veszélyhelyzetben érvényesülő rendkívüli jogrendben sem.

A polgármester a veszélyhelyzetre hivatkozva -a jogszabály adta lehetőségével élve – a képviselő testület döntési jogkörét elvonva, a képviselő testület hatáskörébe tartozó ügyben, egymaga hozott határozatot. Azonban döntéseinek ez esetben is ugyanúgy jogszabályi keretek között kell történnie, és az előírásoknak meg kell felelnie, mert az egyszemélyi döntés lehetősége a jogszabályok alapján a veszélyhelyzetben sem korlátok nélküli.

Ugyancsak a 2011. évi CLXXXIX. Tv rendelkezései szerint:

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete

A törvényességi felügyelet eszközei, terjedelme

132. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében az Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatáskörökön túl: 

a) törvényességi felhívással élhet;

b) *  kezdeményezheti a képviselő-testület vagy a társulási tanács összehívását, valamint e törvényben meghatározott esetben összehívja a képviselő-testület vagy a társulási tanács ülését;

c) *  javasolhatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál annak indítványozását, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja felül az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangját;

d) *  az önkormányzati határozatot közigazgatási perben megtámadhatja;

e) kezdeményezheti a határozathozatali, feladat ellátási kötelezettségét nem teljesítő helyi önkormányzattal szemben bírósági eljárás megindítását, a határozathozatal pótlásának elrendelését;

f) javasolhatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatását;

g) *  kezdeményezheti a helyi önkormányzatnak a központi költségvetés terhére nyújtott támogatások felülvizsgálatát a 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetében a kincstárnál, a helyi önkormányzatnak nyújtott költségvetési támogatás esetében a támogatónál;

h) pert indíthat a sorozatos törvénysértést elkövető polgármester tisztségének megszüntetése iránt;

i) fegyelmi eljárást kezdeményezhet a helyi önkormányzat polgármestere ellen és a polgármesternél a jegyző ellen;

j) kezdeményezheti a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását az Állami Számvevőszéknél;

k) *

l) *  törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki a helyi önkormányzatra vagy a társulásra az e törvényben meghatározott esetekben.

(1a) *  A kormányhivatal a Nemzeti Választási Iroda elnökének a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 69. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatása alapján haladéktalanul fegyelmi eljárást kezdeményez a polgármesternél a jegyző ellen.

(2) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásának célja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, főpolgármestere, megyei közgyűlés elnöke, társulása, jegyzője (a továbbiakban: érintett) működése jogszerűségének biztosítása.

(3) *  A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja az érintett

a) működésének, döntéshozatali eljárásának jogszerűségét;

b) döntéseinek jogszerűségét;

c) jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladatellátási kötelezettségének teljesítését.

(4) *  Nem terjed ki a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - az érintett által hozott azon döntésekre,

a) amelyek alapján munkaügyi vitának vagy közszolgálati jogviszonyból származó vitának,

b) jogszabályban meghatározott bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye, vagy

c) amelyeket a képviselő-testület mérlegelési jogkörében hozott.

(5) *  A (4) bekezdés c) pontjától eltérően a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása kiterjed a mérlegelési jogkörben hozott döntésekre is a döntéshozatali eljárás jogszerűségének vizsgálata körében.”

 

A fent idézett jogszabályi rendelkezés alapján visszautalunk arra, hogy a Kormányhivatal a döntés ellen irányuló törvényességi panaszt elutasította, mert a polgármester döntését jogszerűnek tartotta, álláspontja szerint a polgármesternek joga volt döntést hozni. Azonban a döntéshozatali eljárás jogszerűségének vizsgálata a fent idézett jogszabályi rendelkezés szövegével is igazoltan két irányú: eljárásjogi és anyagi jogi.

A polgármester döntéséhez kapcsolódó jogszabályok:

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

1. Hatály és értelmező rendelkezések

1. § *  E rendelet hatálya

a) a településfejlesztési koncepcióra (a továbbiakban: koncepció),

b) az integrált településfejlesztési stratégiára (a továbbiakban: stratégia),

c) a településrendezési eszközökre,

d) a településképi követelményekre és azok megalapozását szolgáló településképi arculati kézikönyvre (a továbbiakban: kézikönyv), a településképi véleményezési eljárásra, a településképi bejelentési eljárásra, a településképi kötelezési eljárásra és a közterület-alakításra (a továbbiakban együtt: egyes településrendezési sajátos jogintézmények),

e) a településkép-védelmi tájékoztatásra és szakmai konzultációra, továbbá

f) az a)-c) pontban foglaltak, valamint a településképi rendelet és a kézikönyv elkészítésének, egyeztetésének, elfogadásának és módosításának rendjére

terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

4a. *  kiemelt fejlesztési terület: egy adott fejlesztés megvalósítása céljából, képviselő-testületi döntésben változásra kijelölt terület;

 

24. A településrendezési eszközök készítése, módosítása egyeztetésének és elfogadásának szabályai *

32. § (1) A településrendezési eszközök egyeztetési eljárása e rendeletben meghatározottak szerint lehet:

a) teljes,

b) *  egyszerűsített,

c) *  tárgyalásos vagy

d) *  állami főépítészi

eljárás.

(2) *  Az eljárás típusának meghatározása e rendeletben foglalt követelmények szerint történik, a településrendezési eszközök kidolgozását vagy módosítását megelőzően. Amennyiben az eljárás típusa nem határozható meg egyértelműen, a polgármester egyeztetést kezdeményez a kérdés eldöntésének érdekében az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál, amely az egyeztetés alapján javaslatot tesz az eljárás típusára.

(3) *  Településrendezési eszköz készítése és módosítása során - a (4)-(6a) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - teljes eljárást kell lefolytatni.

(4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek:

a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik,

b) *  nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja,

c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakon túl a településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, ha az Étv. 6. § (2) bekezdése szerint kerül sor a településrendezési eszköz készítésére vagy módosítására.

(6) *  A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt indokolt,

b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, vagy

c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt.

(6a) *  A településrendezési eszköz egyeztetése állami főépítészi eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz módosítása

a) magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi harmonizáció érdekében történik, a 28. § (4) bekezdésében foglalt eset kivételével;

 

Tehát a polgármester határozata azt teszi lehetővé, hogy az AVALON beruházással kapcsolatosan a jogszabályban előírtan a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása nem teljes, hanem tárgyalásos eljárássá változik.

25. A teljes eljárás

36. § A teljes eljárás

a) előzetes tájékoztatási,

b) véleményezési,

c) végső szakmai véleményezési,

d) elfogadási és hatálybaléptetési

szakaszból áll.

Ezzel szemben a tárgyalásos eljárás:

30. A tárgyalásos eljárás

42. § (1) *  Tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A. § szerint. A polgármester a beérkezett véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel - a döntés átruházása esetén a döntésre jogosulttal -, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület, illetve átruházás esetén a döntésre jogosult dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés ezt követően a döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.

(2) *  Az (1) bekezdésben foglaltakat követően a polgármester végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. A kérelemnek tartalmaznia kell a településrendezési eszköz tervezetét, és az elkészített megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, valamint annak egy másolati példányát elektronikus adathordozón és a partnerségi egyeztetést lezáró döntést.

Ez azt jelenti, hogy a tárgyalásos eljárás esetében kimarad a

a) előzetes tájékoztatási,

b) véleményezési szakasz.

Ez a két szakasz a következő:

26. Az előzetes tájékoztatási szakasz

37. § (1) A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével indul, a településrendezési eszköz kidolgozása előtt.

(2) Az előzetes tájékoztatási szakaszt a polgármester kezdeményezi, amelyben az előzetes tájékoztatót megküldi

a) *  a 29/A. § szerint az eljárásban érintett partnereknek,

b) a 9. mellékletben meghatározott államigazgatási szerveknek, és

c) településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében az érintett területi, települési önkormányzatnak, továbbá

d) a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi önkormányzatnak.

(3) Az előzetes tájékoztatóban beazonosíthatóan meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ismertetni kell a rendezés célját és várható hatását, olyan módon és részletezettséggel, hogy a (2) bekezdés szerinti érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak.

(4) A tájékoztatási szakaszban, az előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 napon (a főváros esetében 30 napon) belül, az abban foglalt elhatározással, és a rendezés alá vont területtel kapcsolatban:

a) *  a partner a 29/A. § szerint javaslatokat, észrevételeket tesz, véleményt nyilvánít;

b) az államigazgatási szerv:

ba) ismerteti a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló az adott területre vonatkozó követelményeit és a településrendezési eszköz tartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat,

bb) nyilatkozik arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván-e venni,

bc) teljesíti a 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, és

bd) felhasználásra biztosítja a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat;

c) az érintett területi, települési önkormányzat tájékoztatást ad a vonatkozó hatályos területrendezési tervekről, a települési önkormányzat a rendezést befolyásoló terveiről.

(5) Amennyiben a (4) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti ágazati elhatározások és a (4) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti adatok nem az egyeztetési eljárásban részt vevő államigazgatási szervnél állnak rendelkezésre, úgy a megkeresést a 9. melléklet szerinti államigazgatási szerv egyezteti az ágazati elhatározással és adatokkal rendelkező államigazgatási vagy kezelő szervvel, és szakmai álláspontját ezt követően adja meg.

(6) A (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti érintett nyilatkozik arról, hogy a véleményezési dokumentációt elektronikus adathordozón vagy papír formátumban kéri. Annak az érintettnek, aki nem nyilatkozik arról, hogy papírdokumentációt kér, az eljárás további szakaszában a véleményeztetésre bocsátott dokumentáció elektronikus adathordozón megküldhető.

(7) Azt az eljárásban érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban az (1)-(6) bekezdésnek megfelelően megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni.

27. A véleményezési szakasz

38. § (1) A településrendezési eszközök elkészült tervezetét az elfogadás előtt véleményeztetni kell.

(2) A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült - papír vagy pdf formátumú - tervezetet véleményezteti *

a) *  a partnerekkel, a 29/A. §-ban rögzítettek szerint,

b) az eljárásban való részvételi szándékáról nyilatkozó államigazgatási szervvel,

c) településszerkezeti terv esetén a tájékoztatást adó érintett területi, települési önkormányzattal, továbbá

d) a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi önkormányzattal.

(3) *  A véleményezési szakaszban a véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon belül - a partnerek a 29/A. § szerint - adhatnak írásos véleményt.

(4) A véleménynek tartalmaznia kell:

a) az államigazgatási szerv esetében a feladat- és hatáskörébe tartozó követelmények megállapítását,

b) a területi önkormányzat esetében a megyei területrendezési terveknek való megfelelés megállapítását, továbbá

c) *  a települési önkormányzat esetében a közigazgatási területét érintő infrastrukturális kapcsolatokra, valamint egyéb környezeti hatásokra vonatkozó észrevételeket.

(5) A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indokolással kell igazolni.

38/A. § *  (1) *  Ha a polgármester az örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által megállapított követelményekkel nem ért egyet, vagy álláspontja szerint az nincs összhangban az előzetes adatszolgáltatás tartalmával, akkor a véleménynek a települési önkormányzattal történő közlését követő 15 napon belül a polgármester szakmai egyeztetést kezdeményezhet. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a polgármester az egyeztetést követő 8 napon belül a kulturális örökség védelméért felelős miniszternél a kormányhivatal véleményének felülvizsgálatát kezdeményezheti. *

(2) A kulturális örökség védelméért felelős miniszter a beérkezett felülvizsgálati kérelem alapján *

a) *  21 napon belül megküldi a polgármesternek a kormányhivatal véleményét helybenhagyó vagy azt megváltoztató véleményét, vagy

b) *  15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez, amelyre a hely és az időpont megjelölésével - a tárgyalás előtt legalább 8 nappal - elektronikus úton meghívja a polgármestert és a kormányhivatalt.

(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter a helybenhagyó vagy megváltoztató véleményét az egyeztető tárgyalást követő 8 napon belül küldi meg a polgármesternek.

(4) A záró szakmai vélemény kialakítása és a településrendezési eszköz elfogadása során a kulturális örökség védelméért felelős miniszter véleményét kell figyelembe venni.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat a településrendezési eszköz egyszerűsített eljárásban, tárgyalásos eljárásban vagy állami főépítészi eljárásban történő készítése és módosítása során, valamint a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet 43/A. § (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti véleményezése során megfelelően alkalmazni kell.

39. § (1) Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. *

(2) A véleményezést követően a beérkezett véleményeket - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell.

(3) A véleményezési szakasz lezárul a (2) bekezdés szerinti döntés dokumentálásával és közzétételével.

Továbbá:

31. Az elfogadási és hatálybaléptetési szakasz

43. § (1) A településrendezési eszköz legkorábban:

a) teljes eljárás esetén a településrendezési eszköz (2) bekezdés szerinti közlését követő 15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon,

b) az egyszerűsített eljárás esetén a településrendezési eszköz (2) bekezdés szerinti közlését követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 15. napon,

c) *  a tárgyalásos eljárás és az állami főépítészi eljárás esetén az elfogadást követő napon

lép hatályba.

(2) *  A polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz Étv. 8. § (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról, továbbá az elfogadott településrendezési eszközt vagy módosítását az elfogadást követő 15 napon belül

a) rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi

aa) az önkormányzati honlapon hirdetményben és

ab) az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és

b) megküldi hitelesített pdf és a ba) és bb) alpont szerinti szervnek szerkeszthető - jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas - digitális formátumban az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt

ba) *  a Lechner Tudásközpont részére,

bb) az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,

bc) az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek vagy

c) a megküldés helyett digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi a b) pont ba)-bc) alpontja szerinti szerveknek.

(3) *  Amennyiben az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az eljárásban részt vevő államigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál - a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - a településrendezési döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.

A veszélyhelyzet során meghozott ilyen döntések azonban a képviselő testület által felülvizsgálhatóak, megváltoztathatóak, visszafordíthatatlan hatása nem feltétlenül van.

Végezetül a kérdéses polgármesteri döntés vizsgálata során a legfőbb szempont:

Mire ez a jogi összefoglaló összeállításra került, a veszélyhelyzetet meg is szüntették. Tehát a kérdés továbbra is fennáll:

Mi a jogi és gazdasági indoka annak, hogy ilyen helyzetben ilyen sürgősséggel kellett az AVALON luxusberuházásnak utat nyitó, eljárási rendet megváltoztató egyszemélyű döntést meghozni

Erről fognak szólni sorozatunk további részei.

 

2020. augusztusi frissítés:

 

A lakossági fórumokon a Polgármester, miután e körben a TV kamerák előtt erről kérdezték,  többször kijelentette, hogy határozata csak egy előzetes tanulmány, lehetőségek felmérése a beruházás érdekében, tehát nem a tárgyalásos eljárás kijátszásra irányul. Ez a kijelentése TV és magánfelvételeken archiválásra került.